Inkubátor inovatívnych učiteľov

prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠRiešitelia projektu


Univerzita Komenského v Bratislave

[foto: Beáta Brestenská]

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

vedúca projektu

 • pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)
 • pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied - výskumno-edukačné centrum informačných technológií

Spoluriešitelia

[foto: Katarína Javorová]

Mgr. Katarína Javorová

zástupca vedúceho projektu

 • pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky
 • pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

[foto: Helena Hrubišková]

PhDr. Helena Hrubišková, PhD.

člen riešiteľského kolektívu

 • pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)
 • pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

[foto: blank]

doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

zástupca vedúceho projektu

 • pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)
 • pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

[foto: blank]

PhDr. Milan Veselský, CSc.

člen riešiteľského kolektívu

 • pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)
 • pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

[foto: Peter Likavský]

RNDr. Peter Likavský, CSc.

člen riešiteľského kolektívu

 • pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)
 • pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

[foto: blank]

Mgr. Michal Sivák

člen riešiteľského kolektívu

 • pracovné zaradenie: administrátor ESF projektov
 • pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

[foto: blank]

Henrieta Mázorová

člen riešiteľského kolektívu

 • pracovisko: Prírodovedecká fakulta

Iné spolupracujúce inštitúcie

[foto: Milica Križanová]

Mgr. Milica Križanová

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava

Riešiteľka patrí medzi inovatívnych učiteľov na gymnáziu s 8. ročným štúdiom. Učí biológiu a chémiu, je viacročnou spoluriešiteľkou medzinárodných projektov.

Je externou doktorandkou na Prírodovedeckej fakulte UK a jej doktorandská práca je zameraná do oblasti inovatívneho vzdelávania v predmete chémia. Spoluriešiteľka Križanová bude spolupracovať pri výbere inovatívnych učiteľov na základe analýz výstupov ich prác. Bude priamo zapojená ako učiteľ do učenia v "Inovatívnych semestroch v predmetovej didaktike - chémia". Bude sa podieľať na experimentálnom overovaní navrhnutých inovatívnych modelov učenia priamo vo výučbe na gymnáziu Vazovová ul. v Bratislave.

[foto: Katarína Szarka]

Mgr. Katarína Szarka

Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2, 945 50 Komárno

Riešiteľka patrí medzi inovatívnych učiteľov na strednej priemyselnej škole. Učí chémiu a matematiku.

Je externou doktorandkou na Prírodovedeckej fakulte UK a jej doktorandská práca je zameraná do oblasti inovatívnych hodnotiacich kritérií vedomostí a zručností študentov predmete chémia. Spoluriešiteľka K. Szarka bude spolupracovať pri výbere inovatívnych učiteľov na základe analýz výstupov ich prác. Bude priamo zapojená ako učiteľ do učenia v "Inovatívnych semestroch v predmetovej didaktike - chémia". Bude sa podieľať na experimentálnom overovaní navrhnutých inovatívnych modelov učenia priamo vo výučbe na strednej odbornej škole.


celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 10