Inkubátor inovatívnych učiteľov

prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠOpis projektu


Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ potrebuje mať ako základňu kritickú masu inovatívnych učiteľov, pomocou ktorých sa bude realizovať reforma vzdelávania zdola (nové metódy a formy vzdelávania s podporou digitálnych technológií), ako i ďalšie vzdelávanie učiteľov pre nárast inovácie a tvorivosti na školách, a aj nevyhnutná zmena prípravy budúcich učiteľov na vysokých školách.

Na naplnenie cieľov Inkubátora inovatívnych učiteľov je potrebné:

  • identifikovať inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov (cez výstupy učiteľov, ktoré vznikajú v národných a dopytových projektoch, na vzdelávacích potráloch, na portáloch vzdelávacích iniciatív a.i.),
  • analyzovať didaktické výstupy inovatívnych učiteľov a vytvoriť z nich databázu inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov, ktorá bude prezentovať významnú kritickú masu inovatívych učiteľov na ZŠ a SŠ na Slovensku,
  • prepojiť prácu inovatívnych učiteľov s prípravou budúcich učiteľov prírodovedných predmetov na vysokej škole a vytvoriť systém Inovatívnych semestrov z predmetových didaktík, kde budú prebiehať prednášky a semináre inovatívneho vzdelávania a tvorivá diskusia ako i užšia spolupráca študentov magisterského stupňa s inovatívnymi učiteľmi z praxe pri príprave a experimentálnom overovaní svojich diplomových prác,
  • vytvoriť webovskú stránku projektu, na ktorej sa bude prezentovať práca inovatívych učiteľov, výstupy z inovatívnych semestrov predmetových didaktík a diskusné fora ako i dokumentácia projektu a publikačná činnosť riešiteľov,
  • v záverečnom roku projektu bude prebiehať spracovanie a odovzdanie do tlače monografie (autorský kolektív pod vedením vedúceho projektu) Didaktika inovatívneho vzdelávania v prírodovedých predmetoch, ktorá bude základnou literatúrou pre všetky tri stupne vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov ako i pre vzdelávanie učiteľov v praxi pre potreby širokoplošného zavádzania inovatívnych a tvorivých foriem práce na základných a stredných školách,
  • Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedného vzdelávania bude aj po skončení projektu ďalej rozširovať databázu inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov (na webovskej stránke, na základe dlhodobej spolupráce so ZŠ a SŠ, pri vzdelávaní učiteľov v ďalších projektoch a i.) a zároveň inkubátor môže byť základňou a príkladom pre rozšírenie databázy inovatívnych učiteľov aj humanitných a spoločensko-vedných predmetov na ZŠ a SŠ a skvalitnenia prípravy budúchich učiteľov na všetkych fakultách pripravujúcich učiteľov na Slovensku,
  • počas projektu budú riešitelia priebežne publikovať vedecké a odborné príspevky a budú prezentovať výsledky projektu na domácich a zahraničných konferenciách.