Inkubátor inovatívnych učiteľov

prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠCiele projektu


Hlavným cieľom Inkubátora inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov je vytvoriť personálnu základňu inovatívnych učiteľov a napísať inovatívnu didaktiku pre premenu školy a triedy v podmienkach znalostnej spoločnosti.

Pre naplnenie hlavného cieľa projektu je potrebné realizovať nasledovné podciele:

Vytvoriť databázu inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ na Slovensku.

 

Realizovať v prvom a druhom roku projektu Inovatívny semester výučby v predmetových didaktikách pre budúcich učiteľov prírodovedných predmetov, v spolupráci s inovatívnymi učiteľmi z praxe a v spolupraci so vzdelávacím laboratóriom EDULAB.

Vytvoriť webovskú stránku projektu, na ktorej budú prezentované práce inovatívnych učiteľov, výstupy z inovatívnych semestrov v predmetových didaktikách, fotodokumentácia a videá z práce na inovatívnych prednáškach a seminároch. Zároveň budú na stránke publikované priebežné výstupy z projektu a publikačná činnosť riešiteľov.

 

Vytvoriť monografiu Didaktika inovatívneho vzdelávania v prírodovedných predmetoch pre študentov učiteľstva prírodovedných predmetov všetkých troch stupňov vysokoškolskej prípravy, ako i pre vzdelávanie učiteľov na ZŠ a SŠ.