Inkubátor inovatívnych učiteľov

prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠKontaktné údaje


vedúca projektu

Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave